Zarządzenie nr 31 /20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Zarządzenie nr 31 /20

Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie wdrożenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki
i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie:

-  art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 roku , poz. 365),

- ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374)

 

§ 1

Odwołuję wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Okręgowym w Płocku  wyznaczone w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.,
z wyłączeniem spraw pilnych, wymienionych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku nr 23/20 z 16 marca 2020 r.

§ 2

Zmieniam zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku :

  • Nr 22/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do sądu jedynie dla osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych), ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów oraz sekretariatach wydziałów jedynie do obsługi telefonicznej i elektronicznej, odwołania przez I OZSS w Płocku oraz II OZSS w Mławie planowanych badań, ograniczenia czynności kuratorów w terenie do niecierpiących zwłoki –w  związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19,
  • Nr 23/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie określenia spraw pilnych, o których mowa w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Nr 22/20 z 12 marca 2020 r. w ten sposób, że wymienione w § 1 zarządzeń ramy czasowe wydanych regulacji wprowadzone na okres od 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku zastępuję określeniem „od 13 marca 2020r. do odwołania”.

 § 3

Polecam powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

 

§ 4

Polecam umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Płocku

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                              Jarosław Pejta

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 31 /20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d