Zarządzenie nr 23/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Zarządzenie nr 23/20

Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

z 16 marca 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 2 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r. , poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm,), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374)

 

z a r z ą d z a m:

 

§ 1

Za sprawy pilne, o których mowa § 1 zarządzenia nr OA-0200-22/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 12 marca 2020 r. wymagające rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron, podlegające rozpoznaniu w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., uznaje się sprawy:

  1. w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie.
  2. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką  wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r, o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo- wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r., poz. 2203 ze zm.)
  4. z wniosku, o którym mowa w art. 1 la ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz, 218 ze zm.);
  5. związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

 

§ 2

Sprawy nie wymagające do rozstrzygnięcia wyznaczenia rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron rozpoznawane są bez ograniczeń.

 

§ 3

Zobowiązuje się Prezesów Sądów Rejonowych okręgu płockiego do niezwłocznego wydania zarządzeń ustalających katalog spraw pilnych podlegających rozpoznaniu w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia  31 marca 2020 r.

 

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Płocku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

                                                                           Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                   Jarosław   Pejta

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 23/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d