RODO

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), Sąd Okręgowy w Płocku uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Płocku, Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku (dalej zwany ADO);
  2. Kontakt z ADO jest możliwy w następujący sposób:

Ÿ  za pomocą poczty e-mail: prezes@plock.so.gov.pl

Ÿ  za pomocą poczty tradycyjnej:  Sąd Okręgowy w Płocku, Pl. Narutowicza 4.

  1. W Sądzie został powołany inspektor ochrony danych (dalej zwany IOD), z którym kontakt jest możliwy:

Ÿ  za pomocą poczty e-mail: iod@plock.so.gov.pl

Ÿ  za pomocą poczty tradycyjnej:  Sąd Okręgowy w Płocku, Pl. Narutowicza,

z którym można kontaktować się sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem, do których należą:

-         prawo dostępu do danych osobowych, 

-         prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 

-         prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

-         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

-         prawo do przenoszenia danych,

-         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

  1. Spod zakresu zadań IOD są wyłączone operacje przetwarzania danych mieszczące się w ramach czynności orzeczniczych, tj. działalności Sądu w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Sądu Okręgowego w Płocku, tzn. na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odpowiednim organom lub podmiotom publicznym – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Sądzie Okręgowym w Płocku lub w oparciu o zakres zgody.  
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Płocku.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Leśniak

iod@plock.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: RODO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
b/d