Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Sądu Okręgowego w Płocku przyjmuje interesantów w dniach:

poniedziałek w godz. od 8:15 do 18:00

od wtorku do piątku w godz. 8:15 - 15:00.

przerwa w godz. 10:00 - 10:15 i 13:00 - 13:15

 

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać przy okienku do jednego interesanta.

Wnioski można pozostawić w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, a po wykonaniu zostaną odesłane wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Dane kontaktowe:

Pl. Narutowicza 4

09-404 Płock

tel. (24) 26-97-281

fax  (24) 36-03-940

e-mail: krk@plock.so.gov.pl

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy wypełnić właściwy formularz (na dole strony: < Pliki do pobrania >)

Istnieje również możliwość skorzystania z elektronicznego portalu informacyjnego KRK (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-karnego )

Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy jako załączników do zaświadczeń z KRK (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wydawanie-wielojezycznych-standardowych-formularzy-jako-zalacznikow-do-zaswiadczen-z-krk2 )

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zwolnienie-bedacych-wolontariuszami-kandydatow-na-kierownikow-lub-wychowawcow-wypoczynku-z-oplaty-za-wydanie-zaswiadczenia-z-krk )

Wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wybrane-akty-prawne-regulujace-dzialalnosc-krajowego-rejestru-karnego )

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

30 zł – za informację o osobie

30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej (do nabycia w punktach sprzedaży znaków opłaty sądowej lub poprzez platformę e-płatności na stronie: www.oplaty.ms.gov.pl),

  • przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja i datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Wypełniony i opłacony (naklejony znak opłaty sądowej lub dołączone potwierdzenie dokonanej opłaty) formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Wniosek powinien zawierać aktualną podstawę prawną, która umożliwia uzyskanie informacji z Rejestru.

Istnieje możliwość skierowania wniosku i uzyskania zaświadczenia w imieniu innej osoby. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie od osoby, której dotyczy wniosek. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd miasta/gminy) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo lub upoważnienie. Udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia  członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej(Dz.U z 2016r. poz. 1827).

 


Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-04
Publikacja w dniu:
2020-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-03
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Opis zmiany:
b/d