OGŁOSZENIE

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

”Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego

w Płocku od dnia 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.” – znak OG – 27 - 1/18

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.plock.so.gov.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym

w Płocku, Sądzie Rejonowym w Sierpcu i Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania pod własnym nadzorem, przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu. Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystane do wykonania usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci. W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia środków zapachowych, zawieszek do WC, mydła w płynie i miękkiego papieru toaletowego. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę.

Usługa sprzątania i utrzymania czystości będzie prowadzona w następujących obiektach:

Część I.

a) w budynku Sądu Okręgowego, Pl. Narutowicza 4 – powierzchnia 3.292,50 m2 i  ul. 1 Maja 4a

– powierzchnia 600 m2, razem 3.892,50 m2 1.

b) w pomieszczeniach I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Płocku,

ul. Bielska 1 - powierzchnia 125,65 m2,

c) wokół budynku Sądu Okręgowego, Pl. Narutowicza 4,

d) wokół budynku Sądu Okręgowego, ul. 1 Maja,

Część II

a) w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu ul. Wiosny Ludów 1 – powierzchnia 1.189,20 m2,

b) wokół budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu, ul. Wolności 1,

Część III

a) w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie ul. 3-go Maja 43 o szacunkowej powierzchni

3.071,33 m2,

b) wokół budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90910000-9

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia - 1.02.2018 r. – 31.01.2019 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu    oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ

2. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu    składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi sprzątania w obiektach biurowych, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu i obejmowała powierzchnię:

- powyżej 2500 m2 w przypadku składania oferty na część I,

- powyżej   750 m2 w przypadku składania oferty na część II,

- powyżej 1950 m2 w przypadku składania oferty na część III,

W przypadku składania oferty na kilka części, Wykonawca musi wykazać, że wykonał

2 usługi, każda o wartości stanowiącej sumę wartości usług wymaganych dla tych części

(np. w przypadku składania oferty na część I, III wykonawca musi wykazać, że wykonał

2 usługi o wartości powyżej 4450 m2 każda).

b) Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na

wartość co najmniej 150.000 zł.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

a) formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ

b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ

c) oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich – na załączniku nr 2

d) oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców – na załączniku nr 2

e) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 4 do SIWZ ( jeśli dotyczy)

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu

UWAGA :

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zbadania, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Dokumenty i oświadczenia które ma złożyć wykonawca na żądanie zamawiającego – dotyczy wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1 :

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu    potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć

oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć

oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

d) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu – powierzchni objętej usługą sprzątania, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów  potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt V.2 niniejszej specyfikacji – według załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ.

e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną co najmniej 150.000 zł.

4. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert:

a) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

a) dla części I – 4.000 zł.

b) dla części II – 1.500 zł.,

c) dla części III – 3.000 zł,

przed upływem terminu składania ofert (termin, w jakim pieniądze muszą znaleźć się na     koncie Zamawiającego). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia

9.02.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert:

a) cena brutto   – waga 60 %

b) termin płatności – waga 40 %.

 

Oferty należy składać w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4 - pok. 106, w terminie do dnia 11.01.2018 r. do godz. 1100.

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

Termin związania ofertą: okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

Alina Trembińska

Płock, dnia 3.01.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------

SIWZ

Zal1

Zal1_w

Zal2

Zal2_w

Zal3

Zal3_w

Zal4

Zal4_w

Zal5

Zal5_w

Zal6

-----------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie 1

Rejestr zmian dla: