Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny - na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Administrator danych osobowych:  Sąd Okręgowy w Płocku
Siedziba: Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie należącym do sądów powszechnych;
 • wykonywania orzeczeń sądowych, dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 • zatrudnienia w sądzie, a także odbywania praktyk przez osoby uczące się;
 • wypłaty świadczeń finansowych dla osób zatrudnionych, wystawienia faktury, rachunku  i prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
 • świadczenia usług dla sądu na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych;
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa;
 • drobnych spraw życia codziennego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie: przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, a także prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych, w pozostałym jest dobrowolne.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Prawo do informacji - na podstawie art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o danych, które jej dotyczą.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą,  administrator danych jest obowiązany, w terminie  30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie jej danych osobowych informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2.

Odmowa udzielenia informacji - na podstawie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

 1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
 2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
 4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Sądu Okręgowego w Płocku prowadzony jest w wersji elektronicznej.

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Magdalena Leśniak

pok. 110

godz. pracy 7.30 - 15.30

tel. 24 269 73 59

fax 24 262 25 26

magdalena.lesniak@plock.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych