Zasady udostępnienia informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

1.      Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

2.      Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:

 

  • informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,
  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wterminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd to uniemożliwiają,
  • udostępnienie treści dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie treści dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę.

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Płocku;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adm@plock.so.gov.pl lub prezes@plock.so.gov.pl
  • za pomocą platformy e-PUAP,
  • poczty tradycyjnej, na adres: Prezes

Sądu Okręgowego w Płocku

Pl. Narutowicza 4

09-404 Płock

 

Formularz wniosku: WORD, PDF

Rejestr zmian dla: Zasady udostępnienia informacji publicznej