Akty prawne regulujące mediacje

Artykuły

 • Akty prawne regulujące mediacje :

  1) w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych:

  1. Kodeks postępowania cywilnego -

  artykuły: 10, 981, 103, 109, 1831-15, 187, 210, 394;

   

  2. Ustawa z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

  artykuły: 5, 23, 24, 79, 93, 95;

   

  3. Ustawa z 10.09.2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów ( Dz. U. z 13.10. 2015r. , poz. 1595

  4. Ustawa z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późn. zm.) artykuły : 16 a, 157 a- 157 f;

  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.01.2016r.w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów ( Dz. U. z 28.01.2016r., poz. 122)

  6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 30.12.2015r.)

  artykuły: 10 ust. 3, 11 pkt 12 i 15, 61 ust. 1 pkt 3, § 132-143

  7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (  Dz. U. z 28.06.2016r. , poz. 921)

  Adres strony internetowej Sądu Okręgowego w Płocku: http://plock.so.gov.pl

  zakładka ,, MEDIACJE"

   

  Formularz wniosku o wpis na listę stałych mediatorów (do pobrania)

  pdf

  doc

   

   

  2) w sprawach karnych i wykroczeniowych:

  1.      ustawa z 6.06.1997r. - Kodeks postępowania karnego( Dz. U. z 4.08.1997r., Nr 62, poz.555 z późn. zm.):

  Artykuły : 23a; 40 § 1 pkt.10; 107 § 3 i 4; 178 a; 492 §2; 493; 618 §1 pkt.8; 619 §2;

  2.      ustawa z 6.06.1997r. - Kodeks karny( Dz. U. z 2.08.1997r., Nr 64, poz. 729 z późn. zm.):

  Artykuły : 53 § 3; 66; 69;

  3.      ustawa z 24.08.2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 395 z późn. zm.):

  Artykuły: 8 ( w zw. z art. 23a kpk); 38( w zw. z art. 107 § 3i 4 kpk), 16( z zw. z art. 40 §1 pkt 10 kpk);

  4.      ustawa z 6.06.1997r. - Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. z 5.08.1997r. , Nr 90, poz. 557 z późn. zm.):

  Artykuł: 162 § 1

   

  -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.05.2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. z 25.05.2015r. poz. 716);

  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 663)

   

  3) w sprawach nieletnich:

  1)      ustawa z 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich( teks jednolity - Dz. U. z 25.03.2014r., poz.382, z późn. zm.) - art. : 3a;

  2)      rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego  w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 6.06.2001r. nr 56, poz. 591, z późn. zm.);

  3)      rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.06.2016r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 16.06.2016r., poz.863);

  ustawa z 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 18.09.2015r., poz. 1418).

   

  Formularz wniosku o przeprowadzenie mediacji (do pobrania)

  pdf

  doc