Informacja o mediacjach w sprawach w procedurze cywilnej

Artykuły

 •  

  Informacja o mediacjach w sprawach w procedurze cywilnej

  ( cywilne, gospodarcze, pracy, rodzinne)

  Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej - mediatora. Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc( dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu porozumienia. Mediator wspiera strony w formułowaniu zgłoszonych przez strony propozycji ugodowych jak też na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które jednakże nie są dla stron wiążące.

  Mediacje oparte są na zasadach:

  ▪  szacunku,

  woli porozumienia,

  ▪  dobrowolności - na każdym etapie każda ze stron może zrezygnować z mediacji,

  ▪  bezstronności - mediator nie bierze racji żadnej ze stron, ma prawo zapoznać się z aktami sprawy, chyba, że strona nie wyrazi na to zgody,

  autonomii konfliktu - żadna decyzja nie zostanie podjęta bez udziału strony,

  poufności - informacje uzyskane w czasie rozmów w postępowaniu mediacyjnym nie mogą być wykorzystane poza mediacją; mediator, strony i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji; tylko strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby z tego obowiązku,

  ▪  satysfakcji - spisana ugoda jest zadawalająca dla obu stron.

   

  Mediatorem jest osoba fizyczna ( stały mediator) wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, spełniająca ustawowe wymogi pełnej zdolności prawnej, korzystająca w pełni z praw publicznych, przeszkolona w zakresie prowadzenia mediacji, nie karana.

  Organizacje pozarządowe oraz uczelnie mogą prowadzić swoje listy mediatorów, tworzyć ośrodki mediacyjne i przekazują informacje  w tym zakresie prezesowi sądu okręgowego.

  Listy stałych mediatorów oraz  mediatorów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i uczelnie - prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku jest dostępna na stronie internetowej so.plock@plock.so.gov.pl oraz biurach obsługi interesantów we wszystkich sądach okręgu płockiego.

  Mediację prowadzi się na podstawie:

  I) umowy o mediację ( tzw. umowna, pozasądowa) - zawierają ją strony sporu, które wybierają mediatora i formułują ugodę, którą mogą złożyć w sądzie ( bez konieczności wniesienia pozwu i bez opłaty od wniosku) w celu zatwierdzenia ugody, nadania jej klauzuli wykonalności; strony ponoszą koszty mediacji zgodnie z umową zawartą z mediatorem;

  II) postanowienia sądu kierującego strony do mediacji:

  1) Od 1 stycznia 2016r. wprowadzony został obowiązek informowania już w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu.

  2) Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy oraz więcej niż raz w toku postępowania - do uprawomocnienia się orzeczenia, gdy będzie to sprzyjało ugodowemu załatwieniu sprawy;

  3) Sędzia może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym lub na posiedzenie niejawne w celu poinformowania o mediacji, zachęcenia do polubownego - ugodowego załatwienia sprawy; jeżeli wezwana strona bez uzasadnienia nie stawi się, sąd może obciążyć ją kosztami stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną;

  4) Mediacja może być prowadzona w każdej sprawie - cywilnej, gospodarczej, rodzinnej, ze stosunku pracy , również w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym i nakazowym, jeżeli doszło do skutecznego wniesienia zarzutów;

  5) Strony mają prawo wyboru mediatora, jeśli tego nie uczynią, sąd wyznaczy mediatora i przekazuje mediatorowi dane kontaktowe stron i ich pełnomocników ( w tym numery telefonów, adresy poczty elektronicznej), wyznacza czas trwania mediacji ( do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia);

  6) Mediator organizuje spotkanie ( może się odbywać na kilku terminach), ustalając z każdą stroną sposób przeprowadzenia spotkania, zmierzając do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez  wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych; mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu - na zgodny wniosek stron, przy czym nie są one wiążące dla stron. Decyzja, co do wyboru sposobu rozwiązania sporu oraz co do zawarcia ugody o określonej treści należy wyłącznie do stron;

  7) Z przebiegu mediacji mediator sporządza i podpisuje protokół, zamieszczając w nim dane o miejscu i czasie prowadzenia mediacji, imię, nazwisko( nazwę) i adresy stron, dane mediatora oraz wynik mediacji. Jeśli strony zawarły przed mediatorem ugodę, to jej treść umieszcza się w protokole lub załącza do niego. Ugodę podpisują strony, wyrażając tym samym zgodę na wystąpienie do sądu o jej zatwierdzenie. Każda strona otrzymuje od mediatora odpis protokołu. Mediator przekazuje protokół do sądu rozpoznającego sprawę.

  8) Sąd zatwierdza ugodę i nadaje klauzulę wykonalności ( jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji) w całości lub w części, jeśli ugoda nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa, gdy jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności. Taka ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem i jest tytułem wykonawczym.

  9) Zaliczenie kosztów mediacji do kosztów sądowych umożliwia zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji przez sąd.

  10) Korzyści dla stron z zawarcia ugody mediacyjnej:

  zwrot z urzędu całej 100% uiszczonej opłaty od pozwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeśli mediacja zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,

  zwrot z urzędu trzech czwartych 75% uiszczonej opłaty - jeśli zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,

  szybkie zakończenie postępowania sądowego i uzyskanie

  satysfakcjonującego rozwiązania sporu, co prowadzi do ustalonego przez

  strony wykonania ugody,

  pozwala na utrzymanie dobrych relacji osobistych, zawodowych,

  gospodarczych i dalszej współpracy stron.

   

  Akty prawne regulujące stosowanie mediacji w sprawach prowadzonych

  w procedurze cywilnej

   

  1.      Kodeks postępowania cywilnego -

  artykuły: 10, 981, 103, 109, 1831-15, 187, 210, 394;

   

  2.      Ustawa z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

  artykuły: 5, 23, 24, 79, 93, 95;

   

  3.      Ustawa z 10.09.2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów ( Dz. U. z 13.10. 2015r. , poz. 1595

  4.      Ustawa z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późn. zm.)

  artykuły : 16 a, 157 a- 157 f;

  5.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.01.2016r.w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów ( Dz. U. z 28.01.2016r., poz. 122)

  6.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 30.12.2015r.)

  artykuły: 10 ust. 3, 11 pkt 12 i 15, 61 ust. 1 pkt 3, § 132-143.

   

  Adres strony internetowej Sądu Okręgowego w Płocku: so.plock@plock.so.gov.pl

  zakładka ,, MEDIACJE"

   

  ----------------------------------------------

   

  Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

  https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/