Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Mediacja w sprawach nieletnich

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony (pokrzywdzonego i nieletniego) konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec  stron i ich konfliktu (mediatora), która wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając stronom żadnego rozwiązania i nie reprezentując interesów żadnej strony - w wypracowaniu porozumienia, przy zachowaniu poufności.

 

Nieletnim jest:

- osoba, która nie ukończyła lat 18 - w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji;

- osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła lat 17.

Czyn karalny to:

- przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- wykroczenie określone w art. 50a, 51,69,74,76,85,87,119,122,124,133 lub art. 143 Kodeksu wykroczeń.

Mediacja może dotyczyć  wszystkich czynów zabronionych.

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 6 tygodni; sąd może je przedłużyć na 14 dni.

Z inicjatywy lub za zgodą nieletniego i pokrzywdzonego sąd rodzinny może skierować sprawę do mediacji, w każdym stadium postępowania.

Postępowanie mediacyjne prowadzi mediator, którym jest  osoba godna zaufania, wpisana do "Wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania  postępowania mediacyjnego", prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

(publikacja na stronie internetowej http://plock.so.gov.pl, w biurze obsługi interesantów sądów rejonowych okręgu płockiego).

Po otrzymaniu postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z nieletnim i jego rodzicami (opiekunem) i pokrzywdzonym (jeżeli jest on małoletnim to również z jego rodzicami lub opiekunem) i wyjaśnia im cele mediacji, informuje o uprawnieniach stron.

Jeśli nieletni  i pokrzywdzony wyrażą zgodę na udział w mediacji, to wybierają sposób jej prowadzenia:

- w postaci bezpośredniej (spotkanie "twarzą w twarz" ) albo

- w postaci pośredniej (bez osobistego kontaktu), wtedy mediator spotyka się z uczestnikami na osobności, przekazując każdej stronie stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody;

w mediacji nie uczestniczą: sędziowie, policjant, prokurator.

Każda ze stron na każdym etapie postępowania  mediacyjnego może zrezygnować z udziału w mediacji, bez konsekwencji prawnych.

Mediacja może zakończyć się zawarciem ugody wspólnie wypracowanej. Mediator przekazuje sądowi  sprawozdanie z mediacji wraz z zawartą ugodą.

Ugoda mediacyjne nie kończy postępowania przed sądem, ale sąd rodzinny, orzekając  w  sprawie  nieletniego  bierze  pod  uwagę  wyniki  postępowania  mediacyjnego

( zawarcie ugody lub brak ugody), co może skutkować orzeczeniem na korzyść nieletniego, jeśli dojdzie do zawarcia ugody.

Mediacja jest bezpłatna -  koszty ponosi Skarb Państwa.

Korzyści z mediacji dla pokrzywdzonego i nieletniego:

- możliwość porozumienia się co do sposobu i terminu naprawienia szkody  lub zadośćuczynienia  za doznaną krzywdę i wywiązania się z tego przed wyrokiem sądu;

- możliwość świadomego przeproszenia pokrzywdzonego  w wyniku wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków czynu, motywów zachowania nieletniego, oczekiwań pokrzywdzonego wobec nieletniego;

- szybsze zakończenie postępowania przed sądem, co chroni pokrzywdzonego przed ponownym przeżywaniem zdarzenia oraz zmniejsza koszty postępowania przed sądem, którymi sąd obciąża rodziców nieletniego.

 

Podstawy prawne dotyczące mediacji w sprawach nieletnich:

1)      ustawa z 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (teks jednolity - Dz. U. z 25.03.2014r., poz.382, z późn. zm.) - art. : 3a;

2)      rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego  w sprawach nieletnich (Dz. U. z 6.06.2001r. nr 56, poz. 591, z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.08.2001r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. z 5.06.2013r., poz. 643).

 

-------------------------------------

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/