Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Listy i wykazy mediatorów

9 listopada 2017r.

 

MEDIACJA W PROCEDURZE CYWILNEJ

Mediator w sprawach prowadzonych w procedurze cywilnej, zwany stałym mediatorem to według art. 1832 § 1- 31 kpc i art. 157a  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych   -

  1. osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, która ukończyła 26 lat, zna język polski, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i została wpisana na listę  stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego;
  2. organizacje pozarządowe, które w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie prowadzą listy mediatorów oraz tworzą ośrodki mediacyjne. Wpis na taką listę wymaga pisemnej zgody mediatora. Informację o listach mediatorów i ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

pdf

 

MEDIACJA W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.05.2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. z 25.05.15r., poz. 716) szczegółowo określa m. in. warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

Uprawnienie takie ma instytucja, która zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka.

Osoba fizyczna musi spełnić następujące kryteria:

1)      posiadać obywatelstwo polskie, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA,

2)      korzystać w pełni z praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

3)      ukończyła 26 lat,

4)      zna język polski w mowie i piśmie,

5)      nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

6)      posiadać umiejętność i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania

mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

7)      dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Po spełnieniu tych warunków i po wpisaniu przez Prezesa Sądu Okręgowego do Wykazu instytucji i osób upoważnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Płocku - taka osoba jest uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i wykroczeniowych.

 

pdf

 

MEDIACJA W SPRAWACH NIELETNICH

Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 6.06.2001r., poz. 591) mediację mogą przeprowadzać instytucje i osoby godne zaufania , spełniające następujące kryteria:

1)      instytucja, która zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie: mediacji, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, profilaktyki przestępczości, ochrony wolności i praw człowieka;

2)      osoba godna zaufania musi mieś ukończone 26 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, biegle władać językiem polskim  w mowie i piśmie, posiadać wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz mieć doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży, posiadać umiejętność rozwiązywania kontaktów międzyludzkich, dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków, odbyć szkolenie dla mediatorów.

Spełnienie tych wymagań upoważnia Prezesa Sądu Okręgowego  do wpisania instytucji i osoby do prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Płocku Wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

 

pdf

 

 

DYŻURY MEDIATORÓW W SĄDZIE OKRĘGOWY W W PŁOCKU

 

Zapraszamy na spotkania z mediatorami, którzy społecznie pełnią dyżury w Sądzie Okręgowym w Płocku i są gotowi przedstawić instytucję mediacji , pomóc zdecydować się na rozwiązanie konfliktu  prawnego w drodze mediacji

Dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku w sali 111 w  miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec 2017r.

Data i godzina

Mediator

Specjalizacja

10 kwietnia 2017r.,  godz. 1500- 1600

mediator Jadwiga Stawicka

- sprawy cywilne,

- sprawy gospodarcze,

- prawo bankowe,

- sprawy pracownicze

10 kwietnia 2017r., godz. 1600- 1800

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

24 kwietnia 2017r., godz. 1300- 1700

mediator Joanna Kudarewko

 

 

- sprawy rodzinne

8  maja 2017r., godz. 1600- 1800

mediator Urszula Minakowska

 

 

- sprawy rodzinne

15 maja  2017r., godz. 1500- 1700

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

12 czerwiec 2017r., godz. 1500- 1800

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

26 czerwiec 2017r., godz. 1600- 1800

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

 

Więcej informacji : na stronie internetowej sądu: plock.so.gov.pl, zakładka Mediacje,  oraz pod nr tel. : 24 269 73 50, 24 269 73 63