OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4 ogłasza
 
POSTĘPOWANIE
  na usługę społeczną o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro na podstawie art. 138o  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) na:
„Ochronę siedziby Sądu Okręgowego w Płocku, Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz Sądu Rejonowego w Sierpcu od dnia 30.04.2018r. do 30.04.2019r.” – OG-27-8/18
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Część I:
1. dostarczenie i zainstalowanie 9 kamer tv zewnętrznych (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz 
    monitora i urządzenia rejestrującego obrazy z kamer i przechowującego w pamięci przez 
    okres co najmniej 30 dni (minimalne wymagania techniczne określone są w SIWZ), do 
    istniejącej instalacji, stanowiącej system monitoringu budynku Sądów Okręgowego 
    i Rejonowego w Płocku przy Pl. Narutowicza 4 i 6,
2. obsługa monitoringu w dni pracy oraz dni wolne od pracy przez całą dobę oraz w dniach 
     i godzinach pracy sądu od 730 - 1530 ochrona osób i mienia w budynku Sądu Okręgowego 
     w Płocku przy Placu Narutowicza 4 – 1 osoba,  
3. ochrona osób i mienia w dniach i godzinach pracy sądu tj. poniedziałek - piątek od 730 - 1530  
    w budynku Sądu Okręgowego w Płocku przy Placu Narutowicza 4 - 2 osoby,
4. ochrona osób i mienia w dniach i godzinach pracy sądu tj. poniedziałek - piątek od 730 - 1530 
     w budynku Sądu Okręgowego w Płocku Sala Rozpraw Nr A przy ul. 1 Maja 4a - 2 osoby,
5. reakcja grupy interwencyjno-patrolowej w przypadku zaistnienia zagrożenia w budynku 
    Sądu Okręgowego w Płocku przy Placu Narutowicza 4 – czas reakcji: do 10 - ciu minut,
Szacunkowa liczba godzin ochrony w okresie trwania umowy – 16.992  godz. 
 
Część II
1. obsługa systemu stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej 
    i pożarowej w dni pracy oraz dni wolne od pracy przez całą dobę oraz w dniach i godzinach 
    pracy Sądu od 730 - 1530 ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie 
    przy ul. 3-go Maja 43 – 1 osoba,
2. ochrona osób i mienia w dniach i godzinach pracy Sądu tj. poniedziałek - piątek od 730 - 1530  
    w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 – 1 osoba,
3. reakcja grupy interwencyjno-patrolowej w przypadku zaistnienia zagrożenia w budynku 
    Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43 – czas reakcji do 10 - ciu minut.
Szacunkowa liczba godzin ochrony w okresie trwania umowy – 10.884  godz. 
 
Część III
1. ochrona osób i mienia w dni pracy oraz dni wolne od pracy przez całą dobę w budynku 
     Sądu Rejonowego w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 1 – 1 osoba,
2. ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 1 
     w dniach i godzinach pracy sądu tj. poniedziałek - piątek od 730 - 1530  - 1 osoba,
3. reakcja grupy interwencyjno-patrolowej w przypadku zaistnienia zagrożenia w budynku 
    Sądu Rejonowego w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 1, – czas reakcji: do 10 - ciu minut.
Szacunkowa liczba godzin ochrony w okresie trwania umowy – 10.884  godz. 
 
 
 
Powyższe zadania powinny być realizowane przez pracowników ochrony wpisanych na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zabezpieczenia technicznego), posiadających ważne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony (zabezpieczenia technicznego) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz.U.2013.1630), wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej. 
Realizacja ochrony będzie zgodna z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (j.t. Dz.U.2014.1099).
Wspólny słownik zamówień CPV – 79710000-4 
Termin realizacji zamówienia od 30.04.2018 r. godz. 18:00 do 30.04.2019 r. godz. 18:00.
Kryteria oceny ofert:
    a) cena brutto   – waga 80 %
    b) doświadczenie – waga 20 %                                                                       
 
Oferty należy składać w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku 09-404 Płock, Plac 
Narutowicza 4 - pok. 106, w terminie do dnia 4.04.2018 r. do godz. 1100. 
 
Alina Trembińska
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
Płock, dnia 26.03.2018r.                                       
                                                                                                 
 

Rejestr zmian dla:

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-27
Publikacja w dniu:
2018-03-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d